NIE-AANMELDING VAN VEEDIEFSTAL

Die gedig deur Citash wat uit die negentiende eeu dateer, fokus op die verlies aan alles wat waardevol is en gee ‘n kulturele perspektief op die belangrikheid van veediefstal. Die les dat die pen magtiger is as die swaard, is ‘n konsep waarmee mense binne die landbou-omgewing sukkel. Dit ondersteun egter die idee dat die aanmeldingsyfer van veediefstal moet toeneem. Tydens ‘n strategiese sessie van die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum is daar gepoog om te bepaal waaraan die probleem van die nie-aanmelding van veediefstal lê, en of mense, provinsies, ens daarvoor aanspreeklik gehou moet word. Dit was die brandpunt tydens besprekings.  Lees meer …

NON-REPORTING OF LIVESTOCK THEFT

The 19th century poem by Citashe focuses on losing everything valuable and explain a cultural perspective on the importance of livestock. The lesson, there is more power in the pen than the “gun” (breech loader), is a concept which people struggle with in the agricultural domain. It however, supports the notion that the reporting rate of livestock theft must increase. During a strategic planning session of the National Stock Theft Prevention Forum, (NSTPF) an effort was made to determine where the problems are with the non-reporting of livestock theft, people, provinces, etc. as it was a burning issue during discussions.  Read more …