Entries by rpoadmin

NIE-AANMELDING VAN VEEDIEFSTAL

Die gedig deur Citash wat uit die negentiende eeu dateer, fokus op die verlies aan alles wat waardevol is en gee ‘n kulturele perspektief op die belangrikheid van veediefstal. Die les dat die pen magtiger is as die swaard, is ‘n konsep waarmee mense binne die landbou-omgewing sukkel. Dit ondersteun egter die idee dat die […]

NON-REPORTING OF LIVESTOCK THEFT

The 19th century poem by Citashe focuses on losing everything valuable and explain a cultural perspective on the importance of livestock. The lesson, there is more power in the pen than the “gun” (breech loader), is a concept which people struggle with in the agricultural domain. It however, supports the notion that the reporting rate […]

Livestock theft an economical and emotional crime

The National Priority Committee : Rural Safety at a meeting held on 12 March 2019 requested the National Stock Theft Prevention Forum to once again urge all role players within the red meat industry to co-operate in the prevention of stock theft, which is a highly economical and emotional crime by abiding by existing laws. […]

VEEDIEFSTAL IS ‘N EKONOMIESE EN EMOSIONELE MISDAAD

Die Nasionale Prioriteitskomitee: Landelike Veiligheid het tydens ‘n vergdering wat op 12 Maart 2019 gehou was, die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum versoek om weer ‘n beroep op alle rolspelers te doen om saam te staan in die stryd teen veediefstal, wat ‘n hoogs ekonomiese en emosionele misdaad is, deur aan bestaande wetgewing te voldoen. Navorsing het […]

Media Statement 21 Nov 2018

The National Stock Theft Prevention Forum (NSTPF) on 20 November 2018 had its meeting to discuss the challenges facing the criminal justice system and all role players regarding livestock theft in South Africa.  The following information is of importance.  Read more …

Media verklaring 21 Nov 2018

Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum het op 20 November 2018 sy vergadering gehou waartydens die uitdagings wat die strafregstelsel en alle rolspelers wat betrokke is by veediefstal in Suid-Afrika in die gesig staar, bespreek is. Die volgende inligting is van belang:  Lees meer …

,

MODUS OPERANDI OF THE PERPETRATOR CHANGES FREQUENTLY

The National Stock Theft Prevention Forum (NSTPF) has been involved in many meetings and crime prevention groups all over the country and it is obvious that the modus operandi of the livestock perpetrators are challenging, especially in Gauteng. Previously the NSTPF warned against various aspects of livestock theft and the involvement of the livestock owner […]

,

MODUS OPERANDI VAN DIE OORTREDER VERANDER DIKWELS

Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum is by baie vergaderings en misdaadvoorkomingsgroepe oor die hele land betrokke en dit is duidelik dat die modus operandi van oortreders ‘n groot uitdaging is, veral in Gauteng. Die Forum het reeds by vorige geleenthede teen verskeie aspekte van veediefstal gewaarsku, sowel as die betrokkenheid van die vee-eienaar om sy lewendehawe […]