NIE-AANMELDING VAN VEEDIEFSTAL

Die gedig deur Citash wat uit die negentiende eeu dateer, fokus op die verlies aan alles wat waardevol is en gee ‘n kulturele perspektief op die belangrikheid van veediefstal. Die les dat die pen magtiger is as die swaard, is ‘n konsep waarmee mense binne die landbou-omgewing sukkel. Dit ondersteun egter die idee dat die aanmeldingsyfer van veediefstal moet toeneem. Tydens ‘n strategiese sessie van die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum is daar gepoog om te bepaal waaraan die probleem van die nie-aanmelding van veediefstal lê, en of mense, provinsies, ens daarvoor aanspreeklik gehou moet word. Dit was die brandpunt tydens besprekings.  Lees meer …

NON-REPORTING OF LIVESTOCK THEFT

The 19th century poem by Citashe focuses on losing everything valuable and explain a cultural perspective on the importance of livestock. The lesson, there is more power in the pen than the “gun” (breech loader), is a concept which people struggle with in the agricultural domain. It however, supports the notion that the reporting rate of livestock theft must increase. During a strategic planning session of the National Stock Theft Prevention Forum, (NSTPF) an effort was made to determine where the problems are with the non-reporting of livestock theft, people, provinces, etc. as it was a burning issue during discussions.  Read more …

Media Statement 21 Nov 2018

The National Stock Theft Prevention Forum (NSTPF) on 20 November 2018 had its meeting to discuss the challenges facing the criminal justice system and all role players regarding livestock theft in South Africa.  The following information is of importance.  Read more …

Media verklaring 21 Nov 2018

Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum het op 20 November 2018 sy vergadering gehou waartydens die uitdagings wat die strafregstelsel en alle rolspelers wat betrokke is by veediefstal in Suid-Afrika in die gesig staar, bespreek is. Die volgende inligting is van belang:  Lees meer …

,

MODUS OPERANDI OF THE PERPETRATOR CHANGES FREQUENTLY

The National Stock Theft Prevention Forum (NSTPF) has been involved in many meetings and crime prevention groups all over the country and it is obvious that the modus operandi of the livestock perpetrators are challenging, especially in Gauteng.

Previously the NSTPF warned against various aspects of livestock theft and the involvement of the livestock owner to be a guardian to the livestock.  Current evidence indicate that the results of the involvement of the livestock owner created a challenge for the livestock perpetrator. Livestock owners are more aware and count their animals regularly, when animals are stolen the livestock owners rush to abattoirs and auctions all over the country. The result of the activities of the livestock owners are that more and more brutal slaughtering of animals occur on a daily basis.

Read more …

,

MODUS OPERANDI VAN DIE OORTREDER VERANDER DIKWELS

Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum is by baie vergaderings en misdaadvoorkomingsgroepe oor die hele land betrokke en dit is duidelik dat die modus operandi van oortreders ‘n groot uitdaging is, veral in Gauteng.

Die Forum het reeds by vorige geleenthede teen verskeie aspekte van veediefstal gewaarsku, sowel as die betrokkenheid van die vee-eienaar om sy lewendehawe te beskerm. Die jongste bewyse toon dat vee-eienaars meer waaksaam is en hul diere gereeld tel. Hulle haas hulle ook na veilings en abattoirs wanneer hul vee gesteel is. Dit bemoeilik sake vir veediewe en die gevolg daarvan is dat meer en meer brutale slagtings van diere op ‘n daaglikse basis plaasvind.

Lees meer …

,

2018 AIDA Tariff

Download the PDF document HERE …

,

Economic Impact of Livestock Theft in South Africa

Download the statistic HERE …

,

ARE YOU AWARE OF THE SAPS’S NEWLY ESTABLISHED NATIONAL SERVICE COMPLAINTS CENTRE?

  1. The newly established SAPS Service Complaints Centre, which forms part of the Component: Management Intervention Analysis Centre and Service Complaints, is in place to assist the community in receiving optimal service delivery and reducing complaints against the police.
  2. Besides for complaints being dealt with on an individual basis, an aggregation of all complaints is also done with a view to identifying trends through analysis, of which the findings are then utilised to inform management to effect corrective action.
  3. Any dissatisfaction or disappointment by any person or organisation, locally, regionally and internationally, in relation to the conduct or lack thereof, of the service that was rendered or supposed to have been rendered by the SAPS, as represented by its employees, will be investigated to ensure that it is redressed to the satisfaction of the complainant.

Read more …

WREEDHEID IS AAN DIE ORDE VAN DIE DAG

Die  Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum was in onlangse tye by baie vergaderings en misdaadvoorkomingsgroepe dwarsoor die land betrokke en dit is duidelik dat die wreedheid wat by veediefstalvoorvalle betrokke is, heeltemal onaanvaarbaar is.

Ander omgewingsmisdade soos renosterstropery, is al vir baie jare voorop in die hoofstroom media. Dit het gelei tot openbare bewustheid en eenheid met die wildlewe in Suid-Afrika. Daar is verder ook vasgestel dat die algemene publiek in Suid-Afrika nie die impak van veediefstal en die brutaliteit wat daar plaasvind, verstaan nie.  Lees meer …