,

Livestock Theft – The picture in December 2020

During the presentation of crime statistics on 13 November 2020 for the first time the Minister of Police, Mr Bheki Cele acknowledged that livestock theft is a serious crime.
This is applauded by the National Stock Theft Prevention Forum. The crime does have a R1.4 billion economic impact on agriculture and every case reported is one too
many. The National Stock Theft Prevention Forum (NSTPF) will always consider livestock theft as serious – irrespective of increases or decreases in the number of
cases reported. It does have a serious impact emotionally and economically on livestock owners – therefore the current picture is shared.

Read more …

,

Veediefstal – Die prentjie in Desember 2020

Tydens die voorlegging van misdaadstatistieke op 13 November 2020 het die Minister van Polisie, mnr Bheki Cele vir die eerste keer erken dat veediefstal ‘n ernstige
misdaad is. Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum verwelkom dié erkenning.
Veediefstal het ‘n ekonomiese impak van R1,4 biljoen op die landbousektor en elke geval wat aangemeld word, is een te veel. Die Nasionale Veediefstal
Voorkomingsforum (NVVF) sal veediefstal altyd as ‘n ernstige misdaad beskou – ongeag afnames of stygings in die aantal sake wat aangemeld word. Dit het ‘n ernstige
emosionele en ekonomiese impak op vee-eienaars, daarom word die huidige prentjie gedeel.

Lees meer …

,

IMPLEMENTATION OF BIOSECURITY RULES FOR LIVESTOCK AGENTS

On 13 November 2020, the Biosecurity Rules for Livestock Agents were published in Government Gazette 43900, Board Notice 135 of 2020. These rules are primarily to
ensure that the South African Livestock and Game industries comply with the World Animal Health Organisation (OIE) terrestrial code to enhance international trade.
Secondarily, the rules are to regulate the livestock agent’s industry with specific reference to required precautions that must be taken at auctions (as a second level of
detection for animal diseases) to reduce the risk of spreading controlled, notifiable, and other animal diseases. For easy reference, a copy of the rules can be obtained
from the Agricultural Produce Agents Council (APAC) website at www.apacouncil.org.za.

Read more ….

,

REGISTRATION OF BRANDMARKS INTERIM ARRANGEMENTS

Read more …

NIE-AANMELDING VAN VEEDIEFSTAL

Die gedig deur Citash wat uit die negentiende eeu dateer, fokus op die verlies aan alles wat waardevol is en gee ‘n kulturele perspektief op die belangrikheid van veediefstal. Die les dat die pen magtiger is as die swaard, is ‘n konsep waarmee mense binne die landbou-omgewing sukkel. Dit ondersteun egter die idee dat die aanmeldingsyfer van veediefstal moet toeneem. Tydens ‘n strategiese sessie van die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum is daar gepoog om te bepaal waaraan die probleem van die nie-aanmelding van veediefstal lê, en of mense, provinsies, ens daarvoor aanspreeklik gehou moet word. Dit was die brandpunt tydens besprekings.  Lees meer …

NON-REPORTING OF LIVESTOCK THEFT

The 19th century poem by Citashe focuses on losing everything valuable and explain a cultural perspective on the importance of livestock. The lesson, there is more power in the pen than the “gun” (breech loader), is a concept which people struggle with in the agricultural domain. It however, supports the notion that the reporting rate of livestock theft must increase. During a strategic planning session of the National Stock Theft Prevention Forum, (NSTPF) an effort was made to determine where the problems are with the non-reporting of livestock theft, people, provinces, etc. as it was a burning issue during discussions.  Read more …

Media Statement 21 Nov 2018

The National Stock Theft Prevention Forum (NSTPF) on 20 November 2018 had its meeting to discuss the challenges facing the criminal justice system and all role players regarding livestock theft in South Africa.  The following information is of importance.  Read more …

Media verklaring 21 Nov 2018

Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum het op 20 November 2018 sy vergadering gehou waartydens die uitdagings wat die strafregstelsel en alle rolspelers wat betrokke is by veediefstal in Suid-Afrika in die gesig staar, bespreek is. Die volgende inligting is van belang:  Lees meer …

,

MODUS OPERANDI OF THE PERPETRATOR CHANGES FREQUENTLY

The National Stock Theft Prevention Forum (NSTPF) has been involved in many meetings and crime prevention groups all over the country and it is obvious that the modus operandi of the livestock perpetrators are challenging, especially in Gauteng.

Previously the NSTPF warned against various aspects of livestock theft and the involvement of the livestock owner to be a guardian to the livestock.  Current evidence indicate that the results of the involvement of the livestock owner created a challenge for the livestock perpetrator. Livestock owners are more aware and count their animals regularly, when animals are stolen the livestock owners rush to abattoirs and auctions all over the country. The result of the activities of the livestock owners are that more and more brutal slaughtering of animals occur on a daily basis.

Read more …