,

MODUS OPERANDI VAN DIE OORTREDER VERANDER DIKWELS

Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum is by baie vergaderings en misdaadvoorkomingsgroepe oor die hele land betrokke en dit is duidelik dat die modus operandi van oortreders ‘n groot uitdaging is, veral in Gauteng.

Die Forum het reeds by vorige geleenthede teen verskeie aspekte van veediefstal gewaarsku, sowel as die betrokkenheid van die vee-eienaar om sy lewendehawe te beskerm. Die jongste bewyse toon dat vee-eienaars meer waaksaam is en hul diere gereeld tel. Hulle haas hulle ook na veilings en abattoirs wanneer hul vee gesteel is. Dit bemoeilik sake vir veediewe en die gevolg daarvan is dat meer en meer brutale slagtings van diere op ‘n daaglikse basis plaasvind.

Lees meer …

,

2018 AIDA Tariff

Download the PDF document HERE …

,

Economic Impact of Livestock Theft in South Africa

Download the statistic HERE …

,

ARE YOU AWARE OF THE SAPS’S NEWLY ESTABLISHED NATIONAL SERVICE COMPLAINTS CENTRE?

 1. The newly established SAPS Service Complaints Centre, which forms part of the Component: Management Intervention Analysis Centre and Service Complaints, is in place to assist the community in receiving optimal service delivery and reducing complaints against the police.
 2. Besides for complaints being dealt with on an individual basis, an aggregation of all complaints is also done with a view to identifying trends through analysis, of which the findings are then utilised to inform management to effect corrective action.
 3. Any dissatisfaction or disappointment by any person or organisation, locally, regionally and internationally, in relation to the conduct or lack thereof, of the service that was rendered or supposed to have been rendered by the SAPS, as represented by its employees, will be investigated to ensure that it is redressed to the satisfaction of the complainant.

Read more …

WREEDHEID IS AAN DIE ORDE VAN DIE DAG

Die  Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum was in onlangse tye by baie vergaderings en misdaadvoorkomingsgroepe dwarsoor die land betrokke en dit is duidelik dat die wreedheid wat by veediefstalvoorvalle betrokke is, heeltemal onaanvaarbaar is.

Ander omgewingsmisdade soos renosterstropery, is al vir baie jare voorop in die hoofstroom media. Dit het gelei tot openbare bewustheid en eenheid met die wildlewe in Suid-Afrika. Daar is verder ook vasgestel dat die algemene publiek in Suid-Afrika nie die impak van veediefstal en die brutaliteit wat daar plaasvind, verstaan nie.  Lees meer …

STOCK THEFT : BRUTALITY IS IN THE ORDER OF THE DAY

In recent times, the National Stock Theft Prevention Forum (NSTPF) has been involved in many meetings and crime prevention groups all over the country and it is obvious that the brutality involved in livestock theft incidents, are totally unacceptable.

Other environmental crimes, such as rhino poaching, have been in the mainstream media for many years which created public awareness and solidarity with the wildlife industry in South Africa. Further, it has been determined that the general public in South Africa does not understand the real impact of the crime on agriculture or the brutality involved. The objective of this media statement is therefore to create public awareness regarding the impact of livestock theft and the brutality involved in the crime.   Read more …

Meld veediefstalsake aan

 

NUUSVRYSTELLING

(vir onmiddellike vrystelling)

 NASIONALE VEEDIEFSTALVOORKOMINGSFORUM DOEN ‘N  BEROEP OP PRODUSENTE
OM VEEDIEFSTALSAKE AAN TE MELD

 Die Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum (NVVK) was die afgelope tyd betrokke by baie vergaderings regoor die land en dit is duidelik dat die statistieke oor die nie-aanmelding van veediefstalsake nie oordryf word nie. Daar is ‘n groot toename in veediefstal.

Statistieke Suid-Afrika het aangedui dat 36.3% van veediefstalsake in 2011 nie deur die slagoffers aangemeld is nie. Dié syfer het in 2012 na 40,1% gestyg en in 2013 het dit drasties gestyg tot 63%. Die verskynsel is nie in die 2014 slagoffers van misdaad opname geëvalueer nie, maarLombaard (2014) het bevind dat 75% van skaapdiefstalsake in die Vrystaat nie aangemeld word nie. Selfs dié syfers word bevraagteken, aangesien inligting wat deur die provinsies verskaf is, daarop dui dat die nie-aanmelding van veediefstalsake in so ‘n mate toeneem dat dit  in sommige distrikte so hoog as tussen 80% en 85% is. Statistieke Suid-Afrika het in 2015 bevestig dat die nie-aanmeldingskoers tot 67,7% gestyg het.

Dié statistieke is aan alle rolspelers in die bedryf beskikbaar gestel en ‘n pleidooi is gelewer vir die aanmelding van veediefstalsake. Daar word sedert Mei 2016 opgemerk dat die aantal veediefstalsake konstant styg en dit is twyfelagtig of meer veediefstalsake aangemeld word en of meer veediefstalmisdade gepleeg word.

Sedert Mei 2016 was baie veeprodusente in die veediefstalbrandpunte die slagoffers van hierdie misdaad. Die gebiede wat tans geteiken word, is die Gauteng Provinsie met spesifieke verwysing na Nigel, Devon, Heildelberg, Vereeniging, Barrage en Fochville. In die Noordwes Provinsie word gebiede soos Lindequedrift, Potchefstroom en Ventersdorp geteiken en in die Vrystaat Provinsie word Heilbron,  Edenville, Koppies, Kroonstad en Parys geteiken. Dit is glad nie vreemd om te sien dat groot getalle skape en beeste by produsente gesteel word nie, bv  45 skape in Edenville en 35 skape in Nigel/Devon.  In die Nigel/Devon-gebiede word daar snags tussen 3 tot 12 beeste geslag en in die weste van Gauteng en die Noordwes Provinsie, is dit nie vreemd dat beeste gesteel word en oor groot afstande vervoer word nie.

Die Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum doen ‘n beroep op veeprodusente om aan al die betrokke wetgewing te voldoen en hul vee gereeld te tel. In die brandpunt-gebiede moet vee selfs meer as een keer per dag getel word. Meld asseblief alle veediefstalsake onmiddellik by die naaste polisiekantoor aan.

– ooo O ooo –

27 Julie 2016

Navrae

Mnr Willie Clack                                                                   Mnr Gerhard Schutte

Voorsitter                                                                                 HUB

Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum                  Rooivleis Produsente Org.

Sel : 082 574 2653                                                                  Sel : 082 556 7296

Producers are urged to report livestock theft cases

PRESS RELEASE

(for immediate release)

 

PRODUCERS ARE URGED TO REPORT LIVESTOCK THEFT CASES

In recent times the National Stock Theft Prevention Forum (NSTPF) have been involved in many meetings all over the country and it is obvious that the statistics regarding the non-reporting of stock theft cases are not over extrapolated and that stock theft as a crime, is on the rise.

Statistics South Africa reported in 2011 that 36.3% of stock theft cases were not reported by the victims and in 2012 this number rose to 40.1% and in 2013 it increased drastically to 63%. The 2014 victims of crime survey did not evaluate this phenomenon, however Lombaard (2014) found that 75% of sheep theft in the Free State Province is not reported.  Currently these figures are even questioned as information from provinces indicate that the non-reporting are escalating at such a rate that it could currently be as high as 80% to 85% in certain districts. Statistics South Africa confirmed in 2015 that the non-reporting rate has escalated to 67.7%.

 

These statistics were made available to all role-players in the industry and a plea was made that livestock theft cases must be reported. As of May 2016 it is detected that the number of livestock theft cases are constantly increasing and it is questionable if more livestock theft cases are reported or if more livestock theft crimes are committed.

Since may 2016 a lot of livestock producers in the livestock theft heaven has been subjected to this crime. The areas currently targeted are Gauteng Province with specific reference to Nigel, Devon, Heidelberg, Vereeniging, Barrage and Fochville. In the North West Province areas such as Lindequedrift, Potchefstroom and Venterdorp are targeted.  In the Free State Province areas such as Heilbron, Edenville, Koppies, Kroonstad and Parys are targeted.  It is not strange to find that large numbers of sheep and cattle are stolen, eg. 45 sheep stolen in Edenville  and 35 sheep in Nigel/Devon.  In the Nigel/Devon areas the number of cattle slaughtered per night, varies from 3 to 12 and in the west of Gauteng and the North West Province, the number of cattle stolen and driven for vast distances,  are not a strange occurrence.

The NSTPF makes an urgent plea towards producers to adhere to all the relevant legislation and to count their livestock regularly and in the extreme areas, to even count more than once per day. Producers should also report stock theft cases  immediately to their nearest Police Station.

– ooo O ooo –

27 July 2016

Enquiries

Mr Willie Clack                                                                     Mr Gerhard Schutte

Chairman                                                                              CEO

National Stock Theft Prevention Forum                      Red Meat Producers’ Org

Cell : 082 574 2653                                                             Cell : 082 556 7296

PRODUCERS ARE URGED TO REPORT LIVESTOCK THEFT CASES

PRESS RELEASE

(for immediate release)

 PRODUCERS ARE URGED TO REPORT LIVESTOCK THEFT CASES

“Every society gets the kind of criminal it deserves. What is equally true is that every community gets the kind of law enforcement it insists on”

Robert Kennedy (1925-68).

In recent times the National Livestock Prevention Forum (NSTPF) has been involved in many meetings all over the country and it is obvious that the statistics regarding the non-reporting of livestock is not over exaggerated.

Statistics South Africa reported in 2011 that 36.3% of stock theft cases were not reported by the victims and in 2012, this number rose to 40.1% and in 2013 it increased drastically to 63%. The 2014 victims of crime survey did not evaluate this phenomenon, however Lombaard (2014) found that 75% of sheep theft in the Free State Province is not reported.

The non-reporting of stock theft cases by livestock owners can be attributed to various reasons according to Statistics South Africa. Firstly, 31.8% of livestock theft cases are not reported due to a lack of trust in the capability of the SAPS to recover the stolen stock and/or to prosecute the case successfully.

 

Secondly, 30.2% of livestock owners believe that it is not an important enough crime to report to the authorities. This refers to small numbers that are stolen (one or two sheep etc). Thirdly, 11.8% of the victims of livestock theft use other methods to resolve the crimes, such as to report it to local authorities or neighborhood watch. Fourthly, in 8.8% of the cases the SAPS were not available or reachable.

It is the constitutional right of every citizen and also the livestock producer to decide if a crime should be reported or not, but the time has come to take this decision into perspective. There is no region in the country that is not plagued by livestock theft although the number vary from region to region and province to province. Therefore it is important to remember that the number of livestock theft units, the number of staff, vehicles, equipment, etc. of the SAPS is determined by the number of cases in an area or region.

If we use the following information provided by Statistics South Africa that 63% of cases are not reported, what is the consequences if 37 cases are reported in an area ?

Current situation in area

Number of cases reported Number of staff per unit Vehicles per unit
37 8 3

 

What is the actual situation in this specific area?

Actual situation

Number of cases reported How many staff is needed per unit Vehicles per unit
100 21 8

**Note this is an example and not a fact as to how these calculations are made by the SAPS.

 

It is clear that there are a shortage of 12 staff members and 4 vehicles at the specific unit.  What are the consequences for the livestock producer when deciding to report a case ? At first, due to the under-staffing of the unit, there are not enough staff to attend to the matter when needed in the first place and secondly, there will not be enough vehicles to be able to attend to the crime scene. Therefore, instead of having a reaction time of an hour, the reaction time is 12 hours because there is a lack of staff and vehicles. The big question to ask now is, who created this predicament, the livestock producer who decided not to report the crime or the community themselves ? Yes, livestock producers are the victims of their own choices, by not reporting cases.

The NSTPF wishes to urge all livestock producers not to hesitate in reporting livestock theft cases as this are the only way to ensure that a better criminal justice system is provided by reporting cases. Non-reporting will only cause the situation to get even worse from a reaction time of 12 hours to 5 days. If a community can claim that all cases are reported and still they are dealt a bad hand, action can be taken, but not before then.

NATIONAL STOCK THEFT PREVENTION FORUM REPORT: RPO CONGRESS 2014: Jaco Maré

The South African farmer’s survival is threatened by various sources, of which  stock theft is on

Stock theft impacts on the sustainability of stock farming in most of our provinces. This crime, which has an impact on both the commercial and emerging farming sectors, has become a lucrative business operation.

An average of 30 000 stock theft cases was annually reported in the past five years, with a combined monetary value of R750 million per annum.

However, the stock industry also plays a role in the high incidence of stock theft. Many of the role players in the stock trade do not adhere to the stipulations of the Animal Identification Act and the Stock Theft Act, which control the movements of animals. Therefore these persons do not adhere to the basic requirements for the prevention of stock theft.

This crime has a very negative impact on both the commercial and emerging farmers of our country. The stock theft units are unable to combat this crime on its own and members of the stock industry who does not adhere to legislation and fail to mark their stock, make a contribution to the incidence of stock theft

 

LATEST STOCK THEFT STATISTICS

In the period 1 April 2013 to 31 March 2014, 56 954 cattle have been stolen at a value of R592 321 600. 22 070 of that has been recovered, which means that 34 884 cattle had been lost at a value of R363 793 600.

In the case of sheep, 79 713 sheep have been stolen in the period 1 April 2013 to 31 March 2014 at a value of R135 512 100. A total of 16 663 of this has been recovered. The total loss was 63 050 sheep at a value of R107 185 000.

As far as goats are concerned, 34 988 have been stolen in the same period at a value of R68 226 600. Of this, 10 600 has been recovered which means there has been a loss of 24 388 goats at a value of R47 556 600.

The next ten police stations have been identified as the “hot spot” areas:  Maluti in the Eastern Cape, Ladysmith in KwaZulu-Natal, Qumbu in the Eastern Cape, Bulwer in KwaZulu-Natal, Mthatha in the Eastern Cape, Sulenkama in the Eastern Cape, Amersfoort in Mpumalanga, Utrecht in KwaZulu-Natal, Bergville in KwaZulu-Natal and  Harrismith in the Free State.

MARK OF ANIMALS

The increase in stock theft can in most of the cases be attributed to the fact that animals are not properly marked. Feedlots, farmers, speculators, auctioneers, abattoirs and buyers at auctions can knowingly or unknowingly be the receivers of stolen stock. If so, they are breaking the law and are liable for a heavy fine or prosecution.

 

A legal, permanent mark is the first line of defence against stock theft. In South Africa there is legislation which makes provision for an effective animal identification system. In terms of the Animal Identification Act (Act 6 of 2002), the marking of stock is compulsory. This helps the industry and the South African Police Services to fight stock theft and to retrieve stolen stock more easily.

However, it seems that many of the people and institutions trading in stock do not adhere to the applicable legislation and therefore do not adhere to the basic requirements for the combatting of stock theft. Al lot of stock theft cases have to be scrapped because of disputes on the positive identification of stolen stock and because it is impossible to proof ownership. Such disputes can be avoided if an animal has been mark with a registered brand mark or tattoo.

Hot iron brand marks for cattle and tattoo marks for small stock remains the most cost effective ways to mark these animals.

MARKETING OF ANIMALS

The marketing of animals is a farming process which is closely linked to certain decisions. Factors like the age of the animal, weight, sex, fertility and other factors play a role. The main reason is economic: the animals are sold for financial gains.

The financial side of marketing includes the use of the invoice book, cheque book, electronic financial transfer, the VAT-invoice and related aspects. Most stock owners are very diligent with these, but they do not realise that they may be contravening other legislation which is not related to the South African Income Services.

 

Legislation controlling the marketing of stock protects the owner and all role players in the value chain to which the stock are delivered. The Stock Theft Act (Act 57 of 1959) and the Animal Identification Act (Act 6 of 2002) has been promulgated for this reason. It handles two specific aspects of the marketing of stock, namely the buying and selling as well as the transportation of the stock. Anybody trading with stock has a liability to be informed of all legislation in this regard.

WHEN STOCK THEFT OCCURS

When stock owners become the victims of stock theft, they can play an active role in the prevention of further thefts by supporting the local SAPS and the Stock Theft Unit during the investigation. A lot of stock theft cases cannot be satisfactorily resolved because of incomplete witnessing, a lack of proof and incomplete statements. It also often happens that stolen stock is not positively identified and the owner fails to proof ownership.

One of the important aspects is the handling of the crime scene. It is a valuable source of proof and stock owners must now how to preserve the crime scene and tokens of proof.

As far as the reporting of stock theft cases is concerned, it is important to report the stock theft as soon as the crime has been discovered. It will then be easier to resolve the case satisfactorily.

  PLAINTIFF’S STATEMENT

The first police officer on the scene has to compile a scene statement. The plaintiff’s statement must immediately be taken, except in the case of an injury which needs urgent medical attention. The police can still open a docket, even if it’s not possible for the plaintiff to make a statement immediately.

If an arrest has been made, arrest statements must also be taken, as well as those of eye witnesses.

CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

 A criminal procedure case book is a composition of rules and procedures which regulates the whole process of criminal prosecution. It provides rules for arrests, bail, the hearing, judgement, and appeal. The most prominent source of the South African criminal justice procedure is the Criminal Justice Act, Act 51 of 1977. The Constitution also incorporates important principals in terms of the criminal process, especially in the Bill of Human Rights. The Bill of Human Rights protects every accused’s right to a fair hearing.

Specific steps must be followed in the criminal justice system, just like the victims of crime also have certain rights within the criminal justice system.

If you have been a victim of crime, you have certain rights which are embedded in the Bill of Victims. In terms of the minimum standards of services for victims of crime, victims also have the right on compensation and the right to restitution.

 

A victim of crime also has the right to be present at a sitting of the Parole Board, when the possible release of an offender is considered.

There are also certain mechanisms for complaints and steps can be taken if you are during the criminal justice process dissatisfied with the prosecutor or the court about

 • The way you have been treated
 • The information your received, and
 • Decisions that have been taken.

OTHER RELEVANT LEGISLATION

The Animal Identification Act and the Stock Theft Act are the two Acts generally associated with stock theft. There are also other acts which are transgressed when stock is stolen, like the Fencing Act (Act 31 of 1963) and the Violation Act (Act 6 of 1959). Farmers must have knowledge of the content of these legislation and the additional transgressions according to these Acts, which can be included in the charge sheet.

Illegal hunting with dogs is occurring more frequently. Illegal hunters enter properties, damage fences and their dogs attack both stock and game. Land owners are frustrated because they struggle to prosecute the offenders. Land owners and hunters are both ignorant of the land owner’s rights.

 

PREVENTION OF STOCK THEFT

Stock theft can be combatted in various ways. Stock owners can help to ensure that the risk on their property is diminished. The stock theft prevention forums and information centres are worthy of every stock owner’s support.

It is essential that stock owners and red meat producers become more actively involved in investigations and the prevention of stock theft. One of the most effective ways for producers to have a say in successful investigations and prosecutions, are the establishment of stock theft information centrums in their districts.

FINAL THOUGTHS

I request stock farmers to take the following to heart:

 • Brand all stock in accordance with the law with a tattoo or a brand mark.
 • Keep a complete record of all identification documents and removal certificates.
 • Report all stock theft cases immediately to the SAPS.
 • Victims and witnesses appearing in court must know their rights.
 • Count all stock regularly and keep a controlled stock register.
 • Become actively involved with investigations in the combatting of stock theft.