Criminal Justice System

The law of criminal procedure is a set of rules and procedures regulating the whole process of criminal prosecution. It regulates, among others, arrest, bail, the trial, sentence and appeal. Th e main source of the South African law of criminal procedure is the Criminal Procedure Act, Act 51 of 1977.  The Constitution also contains important principles of the criminal procedure, specifically in the Bill of Rights. Entrenched in the Bill of Rights is, for example, every accused person’s right to a fair trial.

Strafregstelsel

Strafprosesreg is ‘n samestelling van reëls en prosedures wat die hele proses van misdaadvervolging reguleer. Dit reël onder meer inhegtenisname, borg, die verhoor, vonnis en appèl. Die vernaamste bron van die Suid-Afrikaanse strafprosesreg is die Strafproseswet, Wet 51 van 1977.  Die Grondwet vervat ook belangrike beginsels van die strafproses, veral in die Handves van Menseregte. Die Handves van Menseregte verskans byvoorbeeld elke beskuldigde persoon se reg tot ‘n regverdige verhoor.