When stock theft occur

When stock owners become victims of stock theft they can play an active role in the prevention of further thefts by assisting the local SAPS and stock theft unit during the investigation. Many stock theft cases are not resolved satisfactorily owing to inadequate evidence and proof or incomplete statements. It often happens that stolen animals cannot be identified positively and the owner concerned cannot prove ownership.

Wanneer veediefstal plaasvind

Wanneer vee-eienaars slagoffers van veediefstal word, kan hulle ‘n aktiewe rol in die voorkoming van verdere diefstalle speel deur die plaaslike SAPD en die Veediefstaleenheid gedurende die ondersoek te ondersteun. Baie veediefstalsake word nie bevredigend opgelos nie weens onvoldoende getuienis en bewyse of onvolledige verklarings. Dit gebeur ook dikwels dat gesteelde vee nie positief uitgeken kan word nie en die betrokke eienaar nie eienaarskap kan bewys nie.