Veediefstalinligtingsentrums

Dit is noodsaaklik dat vee-eienaars en rooivleisprodusente meer aktief betrokke moet raak by ondersoeke en bekamping van veediefstal.  Een van die doeltreffendste wyses 68 waarop produsente meer inspraak kan verseker in ondersoeke en suksesvolle vervolgings, is die stigting van veediefstalinligtingsentrums (VIS) in hul distrikte.

Produsente is traag om veediefstalinligtingsentrums in hul onderskeie landdrosdistrikte op die been te bring. Produsente, polisiebeamptes en staatsaanklaers kan deur dié sentrums informeel met mekaar
skakel, beter kommunikeer en saamwerk. Produsente kan dan direk inspraak kry in die ondersoek en suksesvolle vervolging van hul veediefstalsake.

Die oorkoepelende doelstelling van so ’n sentrum is om ’n verteenwoordigende struktuur van onder andere vee-eienaars in ’n distrik te vorm. Hulle kan dan saamspan om veediefstal hok te slaan deur ondersoeke uit te voer en bevindings te deel, en met mekaar te skakel en te onderhandel.  Sodoende word die produksie van vleis en ander veeprodukte beveilig.

Volgens die nasionale instruksies is dit verpligtend dat die bevelvoerder van ’n veediefstaleenheid in samewerking met vee-eienaars in sy/haar bedieningsgebied ’n VIS moet stig indien die vee-eienaars dit
versoek.

Die VIS help om vee-eienaars te motiveer om betrokke te raak by die voorkoming van veediefstal en die
verskerping van hul eie sekuriteit op verskeie maniere:

  • Versamel inligting oor die voorkoms van veediefstal, verdagte persone en misdaadtendense
    in hul omgewing en distrik en dra dit oor aan die SAPD en veediefstaleenhede.
  • Ontvang inligting oor veediefstal, verdagte persone en misdaadtendense in hulle omgewing en distrik van die polisie en veediefstaleenhede.
  • Ruil inligting uit oor verdagte persone, misdaadtendense en die voorkoms van veediefstal met ander veediefstalinligtingsentrums en veediefstaleenhede.
  • Help om eienaarskap van lewende hawe te bepaal in gevalle waar die identifikasie moeilik is.
  • Bekamp veediefstal deur met ander veeeienaars en die polisie te skakel, deur deel te neem aan misdaadvoorkomingspatrollies en vergaderings oor veediefstal.
  • Wys ernstige misdaadtendense rakende veediefstal in die gemeenskap uit, identifiseer probleemareas en areas waar veediefstal vermoed word en help operasionele planne beraam om hierdie misdaad te bekamp.
  • Skakel voortdurend met ondersoekbeamptes en staatsaanklaers om tekortkominge in hul aangemelde sake reg te stel en skuldigbevindings te verseker. Staatsaanklaers kan ’n leidende rol speel deur opleiding te verskaf oor wetgewing en hofprosedures.
  • Skenk aandag aan klagtes of geïdentifiseerde probleme wat ontvang word van